PHONE: 1800-1801
Ажлын байр
“Ази-Фарма” ХХК-ийн Ажилтан сонгон шалгаруулах үе шат:
I үе шат: Анкет бөглөх, анкетын шалгаруулалт
II үе шат: Анхан шатны мэргэжлийн болон ур чадвар шалгах тест авах
III үе шат: Эхний шатны ярилцлага
IV үе шат: Хоёр дахь шатны (мэргэжлийн) ярилцлага
V үе шат: Эцсийн шийдвэр гаргах